Öğrenci İşleri Müdürlüğü

YATAY GEÇİŞLER - ÜNİVERSİTE DIŞI
 

2013 - 2014 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarından, Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrencilerde; aranacak koşullar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru adresi, başvuru ve değerlendirme tarihleri, değerlendirme esasları, yerleştirme şartları, kontenjanlar ile öğrenim ücretleri aşağıda belirtilmiştir.

Aranacak Koşullar
1.  a)  Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.30 / 4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 60 / 100) olması gerekir. İstenilen not ortalamasını sağlamakla birlikte, başarısız dersi / dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilirler.
     b)  Yukarıda (a)’da belirtilen başarı şartını sağlamayan, ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece bu maddenin (a) bendine göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

2009 yılında kayıt yaptırmış öğrenciler için taban puanlarını görmek için tıklayınız
2010 yılında kayıt yaptırmış öğrenciler için taban puanlarını görmek için tıklayınız
2011 yılında kayıt yaptırmış öğrenciler için taban puanlarını görmek için tıklayınız
2012 yılında kayıt yaptırmış öğrenciler için taban puanlarını görmek için tıklayınız

2. 
Öğrencinin yatay geçişle kayıt yapmak istediği programın adı ile halen kayıtlı bulunduğu programın isimleri farklı ise yatay geçiş yapmak istediği programın bağlı olduğu ilgili fakülte / meslek yüksekokulu tarafından öğrencinin o ana kadar aldığı ders içeriklerinin en az yüzde sekseninin eşdeğer olduğuna karar verilen öğrenciler müracaat edebilir.

3. 
Uyarma ve kınama cezalarının haricinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

4. 
Üniversitemizde ikinci öğretim olmadığından, yükseköğretim kurumunun ikinci öğretimine devam eden öğrenciler birinci öğretim kapsamında değerlendirilirler.

5. 
Açık ve uzaktan öğretimden başvuru yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının en az 3.15 / 4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 80 / 100) veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği programın o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Taban puanlarımız yukarıdaki birinci maddenin (b) bendinde görülebilir.

6. 
Üniversitemizde; İngilizce Öğretmenliği, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Mimarlık (İngilizce), Bilgisayar Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim dili İngilizce, diğer tüm programlarda ise en az %30 İngilizce olduğundan, Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin Üniversitemizdeki dersleri takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. Yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 not alarak başarılı olmaları gerekir. İngilizce Hazırlık Bölümünün yapmış olduğu sınavlardan başarılı olamayanlar, başarı puanlarına göre ilgili kurlara yerleştirilip en az bir, en fazla iki dönem sonunda başarılı olmaları halinde ilgili sınıf ve dönemlere intibakları yapılır. Yatay geçişleri kabul edilen öğrenciler İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Yalnız Üniversitemiz tarafından kabul edilen TOEFL (IBT) sınavından 70, IELTS sınavından 6 veya daha yukarı puanı olanlar ile uluslararası öğrencilerden resmi dilleri İngilizce olanlar hazırlık sınıfını başarmış sayılıp ilgili sınıflara intibakları yapılır.

7. 
Yatay geçiş müracaatında bulunan öğrencinin bulunduğu öğretim kurumunda halen kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

8. 
Öğrencinin programında (İngilizce hazırlık sınıfı dışında) en az iki dönemi tamamlamış olması zorunludur. Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyıllarına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyıllarına yatay geçiş yapılamaz.

9. 
Yurtiçindeki herhangi bir yükseköğretim kurumundaki programlardan birine, merkezi yerleştirme ile kayıt yaptırmış olup, kayıt yaptırdığı program Üniversitemizde özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul ediyor ise yatay geçiş yapacak öğrencinin Üniversitemizdeki özel yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır.

10.  
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olanlarla, daha önceden yatay geçiş yapmış öğrenciler yatay geçiş için başvuramazlar.

11.  
Kayıtlı olduğu tarih itibariyle, izinli olduğu dönemler hariç, bulunması gereken sınıf ve dönemde öğrenim görüyor olmak.

12.
Devam etmekte olduğu yükseköğretim kurumunda hangi burs diliminde öğrenim görüyor olursa olsun, Üniversitemize yatay geçiş yaptıklarında tam ücretli olarak öğrenimlerine devam ederler.

13.
Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Yatay geçiş yapmak istediği programı belirten başvuru dilekçesine (dilekçeyi indirmek için tıklayın) aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir:
* Transkript ile transkriptte belirtilen tüm derslerin içeriklerinin onaylı örnekleri
* Disiplin durumunu belirten onaylı belge (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
* Bir adet fotoğraf
* Son üç ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi
* Varsa TOEFL (IBT) sınavından 70, IELTS sınavından 6 veya daha yukarı puanı olduğunu gösterir belge.
* Bulundukları Üniversitelerinde İngilizce hazırlık sınıfından başarılı / muaf olunmuş ise, bunu kanıtlayan onaylı belge.
* T.C. ve K.K.T.C. uyruklular için nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
* Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı.
* Halen devam etmekte olduğu yükseköğretim programını belirten, kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
*  Uluslararası öğrenciler için;
- Yerleştirmede kullanılan YÖS, SAT, GCE, ACT, Uluslararası Bakalorya veya diğer sınav sonuçlarını belirten onaylı belge.
- Lise diploması örneği
- Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilen diploma denklik belgesinin onaylı örneği
- Varsa Türkçe dil seviyesini gösteren TÖMER belgesinin onaylı örneği,
- Pasaportlarındaki resim ve kimlik bilgileri ile işlem gören sayfaların fotokopisi
Yukarıda belirtilen belgelerin başvuru dilekçesine iliştirip 29 Ağustos 2013 tarihine kadar posta veya başvuran kişi ya da bir başkası tarafından ulaştırılması gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular ile postadaki / kargodaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz. Hatalı belge verenlerden kayıtları yapılmış olsa dahi yaptıkları kayıtları iptal edilir.

Başvuru Adresi, İletişim Bilgileri ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Zirve Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Kızılhisar Kampüsü 27260 Şahinbey / GAZİANTEP

(0342) 211 66 66 / 6961 - mesut.kusdemir@zirve.edu.tr                   
(0342) 211 66 66 / 6951 - yavuz.ercan@zirve.edu.tr
(0342) 211 66 66 / 6812 - zerrin.durmaz@zirve.edu.tr                    
(0342) 211 66 66 / 6782 - mustafa.kaya@zirve.edu.tr

2013 - 2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme takvimini görmek için tıklayınız.

Değerlendirme Esasları
Değerlendirmelerde, merkezi yerleştirme sınav sonucunun %60’ı ile genel not ortalamasının %40’ı ile varsa bölüme özgü koşullar göz önüne alınarak, bölümlerin / programların önerileri ve fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile önceden ilan edilen ölçütler doğrultusunda adayların başarı notları belirlenir ve adaylar başarı notuna göre sıralanır. En başarılı adaydan başlamak üzere kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili programın yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilir, inceleme sonuçları ilgili yönetim kurullarına sunulur. Kabul ve ret kararları ilgili yönetim kurulu tarafından alınır. Asıl ve yedek olarak kabul edilen öğrenciler sıra ile alınırlar.

Yerleştirme Şartları
1. Yerleştirme işlemleri ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla yapılır.
2. EK-7’de belirtilen kontenjan dahilinde yatay geçiş hakkı kazananlar www.zirve.edu.tr internet adresinde asıl ve yedek liste olarak ilan edilir.
3. Asıl adaylara başvuru yapmaları için haklarındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.
4. Asıl adayların belirlenen süre içinde kayıt için başvurmamaları halinde www.zirve.edu.tr internet sayfasında ve yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim programında ilandaki sıraya göre yedekler duyuru yoluyla çağırılır.

Kontenjanları görmek için
tıklayınız
Öğrenim ücretlerini görmek için tıklayınız